به گزارش مادرید فا:

برنامه پیش فصل رئال مادرید زیر نظر لوپتگی با زیدان تفاوتی نخواهد کرد.